НИЕ СМЕ ЕКСПЕРТ М

НИЕ СЕ ГРИЖИМ

Нашето желание е да осигурим максимален комфорт и удобство за нашите клиенти. Съвременното мислене и високият професионализъм на нашият екип и опита, който имаме при работа с големи фирми и холдингови структури, ще предизвика вашият интерес към нашите продукти.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

Продуктивност с минимална вероятност за грешки е най-добрата формула за успех. С помощта на нашите автоматизирани решения  ние можем да направим тази задача по-лесна за вашия бизнес, като увеличим производителността му.

НИЕ СМЕ КРЕАТИВНИ

Интегрирането на различни видове технологии е сложна задача и решаването и не е от най-лесните, но ако софтуер може да обедини тези технологии в един контролиран работен процес, то тогава времето вложено в това е едно добро прекарано време.

ЗА НАС

Създавайки „ЕКСПЕРТ – М“ ООД през 1995 год. в гр. Варна, ние си поставихме задачата, да разработим гъвкав и интегриран софтуерен продукт включващ целия процес на маркетинг, управление и контрол на организацията, независимо от големината на фирмата и бранша в който се намира, като по този начин осигурим необходимата информация за своевременна и компетентна реакция на управленския състав. Научете повече за нас

Продуктивност
90%
Контрол
80%
Ефективност
90%
над
0
години опит
над
0
доволни клиенти
над
0
готови софтуерни решения
над
0
причини
да ни се доверите

"Златното правило за всеки бизнесмен е следното: Постави се на мястото на клиента си."

Орисън Сует Мардън

Продукти

Експерт ERP

Експерт интегрирана система за управление на бизнеса

Програмният продукт Експерт – М е мощна, надеждна и гъвкава интегрирана информационна система за управление на бизнеса.

Съвременният технологичен и организационен подход, заложен в разработката на Експерт – М, го превръщат в подходящ избор за управление на информацията на средни и големи предприятия в България, както и на по-големи холдингови структури.

Системата обхваща всички технологични процеси и дейности в едно предприятие, независимо от тяхната структура, специфики в организацията и дейността.

Експерт Онлайн магазин

Експерт OPEN SOURCE решение за онлайн търговия

Представяме Ви най-новата разработка на фирма ЕКСПЕРТ-М ООД. Тя представлява съвместната работа на ERP EXPERT M и он-лайн магазина MAGENTO.

Този магазин е един от водещите магазини за он-лайн търговия в световното интернет пространство и най-хубавото в случая е, че този продукт е OPEN SOURCE решение.

LAGOS W&E

Експерт система за управление на складове

Lagos W&E е сложна система за управление на складове, която напълно покрива организацията и контрола на процесите в тях. Напълно уеб ориентираният потребителски интерфейс я прави възможна за използвана на широк набор от устройства, като някои от задачите са оптимизирани и за много малки размери на екрана.

С Lagos W&E можете да увеличите производителността и ефективността си с повече от 90%. За пълна интеграция и автоматизация е възможна и връзка с външни системи от рода на ERP или други.

Кадри и заплати

Експерт Human Resource

Модул Кадри подпомага процеса по управление на човешките ресурси. Съдържащата се в него детайлна информация за структурата на фирмата , заетите лица и документооборота се предоставя на потребителите чрез удобен за работа , интуитивен интерфейс.

Модулът Заплати автоматизира процеса на формиране на трудовите възнаграждения. Необходимата за работата на модула информация се извлича от модул Кадри , индивидуални присъствени форми , както и от въведените допълнителни основания , като декларации на заетите лица , сключени договори с външни организации и др.

Експерт OTRS

Експерт Ticket system

Този модул е тип тикет система с отворен код, който ще ви помогне да организирате комуникацията Ви с вашите клиенти.

Модулът е WEB базиран, организиран с права на достъп, които Вие давате на Вашите клиенти и служители.

Експерт Вашият проект

Свържете се с нас

За реализирането на една идея най-важни са екипът, който работи по нея и самото изпълнение.

Свържете се с нас и покажете вашият бизнес в интернет пространството по уникален начин!

Наши клиенти са

НОВИНИ

ERP Expert-M – регистрирано като СУПТО в НАП

След много месеци усилена работа, нашата фирма Експерт-М ООД, разработи две версии на своето софтуерно решение ERP EXPERT M, във вариант на СУПТО по Наредба Н-18, които са одобрени и публикувани на сайта на НАП под № 312 и № 391.

Прочети повече

Какво ново във версии 4.17050.243, 4.18020.244

  • Променен начина на разнасяне в Дневник продажби за документ вид 95 – Протокол за безвъзмездно предоставяне на храна /съгласно промени, публикувани в НАП/.
  • Добавени нови видове документи, свързани с Бандеролите, съгласно публикувани промени в БАЦИС, в сила след 01.06.2017 год.
  • Променена структурата на месечния XML-файл за АМ, съгласно публикувани промени в сила след 01.06.2017 год.
  • В модул Фактуриране / Справки / Асортименти и Клиенти / Фактурирана продукция е добавена нова колона Стойност на акциза
  • Добавени нови правила при генериране на XML-файла за АМ, съгласно промени в БАЦИС
  • Добавени са нови кодове с Търговско наименование за акцизните стоки, съгласно промени в БАЦИС
  • Разработен е нов модул за отчитане на Депозитен амбалаж /предаден и върнат от клиента/
  • Добавен е нов вид Експорт към Pivot /и допълнително към Ексел/ на справка Данъчен амортизационен план I вид

Новости по версия 4.17030.242

• Нова функционалност – добавена е възможност за въвеждане на документи, регистриращи покупка на материали/стоки с количества и стойност във валута.
При въвеждане на документ Складова разписка в модул Материални запаси, след избор на валута, различна от български лев, във формата се визуализират колони за въвеждане на валутна цена (единична) и обща стойност на доставения материал във валута. При тяхното попълване колоните стойност и цена в лева се попълват автоматично, на база на въведения курс за избраната валута.
• Нова функционалност – добавена е възможност за задаване на Гратисен период по фактури на доставчици във валута.
В модул Счетоводство / Документи / Гратисен период за фактури на доставчици, се избира желания доставчик, след това се визуализира списък с неговите фактури и в полето Гратисен период (дни) се въвежда Гратисния период за желаната фактура.
• Добавено е ново право за редакция на фактури. То има за цел да забранява на потребителите, за които не е достъпно да коригират фактури от модул Реализация, ако датата на фактурата не съвпада с текущата дата на сървъра.
Правото по подразбиране е разрешено. Следва да се забрани на потребителите, които няма да достъпват описания вид корекция.
Правото е добавено в главния екран на продукта в меню Настройки / Потребители на системата / Права за работа на потребителите / Модул: Фактуриране и реализация – Право 21 Корекция на фактура от предходна дата.
• Нова справочна информация – в модул Материални запаси / Справки са налични две нови справки: Оборотна ведoмост на материалните запаси II с признаци и Крайни салда с признаци (Pivot).
Визуализират се данни за движението и крайните наличности на материалните запаси, като се използват данните по признаци (за повече от един признак) и се извеждат в табличен вид.
• Нова справочна информация – в модул Фактуриране и Реализация / Номенклатури / Ценоразпис / Ценоразпис / бутон Актуални цени по видове ценоразпис.
Тази справка извежда актуалните ценови листи и асортиментите, които участват в тях, т.е. при задаване на асортимент се извежда типа и датата на ценовите листи, в които той участва.
• Нова справочна информация – модул Материални запаси / Справки / Транзакционни датчици (PLC).
Справката извежда информация за движението на продуктите, въведени през PLC модула, вкл. данни за първичните материални документи по прихода и разхода на транзакцията.
• Добавено поле Забележка при експорт на картотека на ДМНА. Полето визуализира данните, въведени като забележка за съответния актив.
Модул Дълготрайни активи / Справки / Картотека на ДМНА / Режим Експорт в Excel.
• Добавен нов вид документ при попълване на Дневник продажби : 95 Протокол за безвъзмезно предоставяне на хранителни стоки /съгласно промяна в Правилника за приложение на ЗДДС/.

Свържете се с нас

За Връзка с нас