Новости във версия 4.14040.228

Новости във версия 4.14040.228

• В модул Фактуриране / Справки / Асортименти и клиенти / Фактурирана продукция – добавена нова характеристика – Вид транспорт
• Добавена възможност за промяна на предназначението на вече издадени ЕП за реализирани акцизни стоки /има добавено специално право/
• В групата от справки – Задължения към доставчиците, Плащания по фактури на доставчици, Неплатени фактури от клиенти и Плащания по фактури от клиенти е добавена възможност за визуализация и в стария вид на справките, както и експорт към Open Office
• В модул Счетоводство / Справки / Контрагенти / Картон на контрагента е подменена справката във вид Пивот-таблица с добавена възможност за експорт към Open Office и възможност за визуализация и в стария вид на справката
• В модул Счетоводство / Справки / Оборотни ведомости / Рекапитулация по сметка е подменена справката във вид Пивот-таблица и е добавена възможност за експорт към Open Office и възможност за визуализация и в стария вид на справката
• В модул Счетоводство / Документи / Хронологичен опис на документите е подменена справката във вид Пивот-таблица с добавена възможност за експорт към Open Office и възможност за визуализация и в стария вид на справката
• Добавена възможност за експорт на данните от всички справки от вид Пивот-таблици в Open Office