ERP Expert-M – регистрирано като СУПТО в НАП

 

 

След много месеци усилена работа, нашата фирма Експерт-М ООД, разработи две версии на своето софтуерно решение ERP EXPERT M, във вариант на СУПТО по Наредба Н-18, които са одобрени и публикувани на сайта на НАП под № 312 и № 391.

image1

 

 

 

ERP EXPERT M 4.19080 – версия на СУПТО, в която са обхванати всички бизнес процеси в едно дружество, както и разработени допълнителни функционални възможности отчитащи изискванията на Наредба Н-18.

ERP EXPERT MSO 1.8.164 – всичко включено в ERP EXPERT M 4.19080, плюс добавен модул „Мобилни заявки и продажби“, в който модул се разширява функциалността чрез използването на мобилни устройства (смарт телефони, таблети).

Предимства при използването на ERP EXPERT M:

  1. За разлика от други софтуерни продукти, в ERP EXPERT M цикъла по генериране на УНП, издаване на данъчни документи и плащане се затваря, с автоматично генериране на счетоводна статия за получените плащания от клиенти.
  2. В системата са предвидени множество проверки и информационни съобщения, които да упътват потребителя в процеса на работа и да го предпазват от допускане на грешки.
  3. В системата са разработени варианти за започване на продажба от различни входни точки и типове документи, което е от изключителна важност за предприятия с производствена дейност, не попадащи в опростения вариант „продажби в търговски обект”.
  4. При започване на работа със СУПТО ERP EXPERT M за всички салдови документи се генерират необходимите УНП-та и реквизити, така че нормалната работата на предприятието да не се спира или

Какво сме разработили, какви казуси сме решавали и на какво трябва да обърнете внимание – прочетете в следните няколко реда.

Дали попадате под обхвата на тази наредба? – желателно е всеки да се запознае с изскванията на тази наредба, но за да Ви ориентираме в тази сложна материя ще резюмираме накратко следните изисквания:

  • Ако извършвате продажби и приемате пари в брой даже само в един Ваш обект и имате инсталиран софтуер с който управлявате тези продажби – Вие попадате под изскванията на наредба Н-18, т.е. трябва да използвате СУПТО регистрирано в НАП. Вече не е възможно да регистрирате продажби на касов апарат и отделно да издавате документ за отчитане на продажбата в софтуера – софтуера трябва да управлява фискалното устройство!
  • Ако в даден обект нямате инсталиран софтуер, който управлява продажбите, и приемате пари в брой – може да ползвате само касов апарат за отчитане на продажбите и не сте задължени да ползвате СУПТО.

Какво се разбира под софтуер, който управлява продажбите ? 

(нова – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

Обърнете внимание на следната особеност – ако попадате под Наредба Н-18 то следва да предвидите и закупуването на фискални устройства (ФУ) не само за работните места, на които се приемат пари в брой, а и на тези места на които се инициира начало на продажбата.

Какво се има предвид ? Според наредбата в Приложение № 29 към чл. 52а 

При въвеждане в софтуера на информация за продажба софтуерът генерира уникален номер на продажбата (УНП), който се формира по следния начин: Индивидуален номер на ФУ – Код на оператор – Пореден номер на продажбата. Отделянето на елементите в уникалния номер на продажбата със знак „-“ е задължително. Пример за УНП: XXXХХХХХ-ZZZZ-0000001, където ХХХХХХXX – 8-разряден индивидуален номер на ФУ, присвоен от производителя, ZZZZ – 4-разряден код на оператора, въвел данните за продажбата, съгласно номенклатурата на софтуера, 0000001 – 7-разряден пореден номер на продажбата, формиран поотделно за всеки индивидуален номер на ФУ. Номерът нараства възходящо със стъпка 1 за всяка продажба и съдържа само арабски цифри.

В нашият софтуер момента на откриване на продажбата е – Въвеждането на поръчка и/или Издаването на експедиционен протокол и/или Издаването на фактура.

Какво следва от това? На всяко работно място, от което може да се издава един от посочените по-горе документи трябва да има свързаност с ФУ – локално или мрежово!

Така започва ръководството одобрено от НАП:

image2 image3