Какво ново във версии 4.18060.245, 4.19080.246, 4.20040.247, 4.21090.248

Във връзка със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), ние от ERP EXPERT M разработихме нови функционалности на нашата система и въведохме правила и процедури, които максимално да Ви улеснят в прилагането на изискванията на споменатите нормативни актове:

 • Добавени са логове /записи с история на промените/ за всички лични данни /ЛД/, които могат да бъдат добавяни, променяни, или изтривани. В тези логове се пази информация за: – вида на действието, което е извършено върху ЛД; – какво точно е променено /старо състояние + ново състояние/; – кой е извършил това действие /потребителя в системата/; – дата и час на промените. Тези логове Вие може да ползвате, за да удостоверите пред проверяващите органи какви промени са извършвани върху данните на физическо лице/ФЛ/
 • Разработен е специален модул, в който има възможност да се заличават данните на определено ФЛ, ако същото е изявило това свое искане по надлежно установения ред, според Вашите правила и процедури
 • Потребителите, които се логват в ERP EXPERT M, ще трябва задължително да се оторизират с код и парола за достъп. Паролата за достъп ще бъде задължителна и ще се пази в криптиран вид. При забравена парола, ще трябва потребител с администраторски права да създаде нова парола за този код потребител
 • Автоматичните архиви на Вашите бази от данни, които и в момента се изпълняват на сървъра в определен час /обикновено вечер/ ще бъдат кодирани/защитени/ с парола.


 

ERP Expert M разработи две нови софтуерни решения за фирмите, работещи по Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Софтуерът отговаря на всички изисквания на наредбата и е включен в публичния електронен списък на СУПТО към НАП (под № 312 и № 391).

ERP Expert M – версия СУПТО – цялата система е конфигурирана да работи спрямо изискваията на наредбата. За тази цел са разработени допълнителни модули и менюта:

 • нов модул „Управление на фискални устройства“
 • нов модул „Плащания в брой и издаване на касови бонове“;
 • в модул „Фактуриране“ са добавени нови менюта – за извършване на директни продажби, регистрирани чрез издаване на ФБ и за издаване на фактура (отчет за продажбите) на база издадени ФБ
 • добавени са множество справки за продажбите и доставките, според изискванията на Наредбата (Приложение №29 към чл. 52а, т.18)

ERP Expert M – версия СУПТО не позволяват откриване на продажба от дадено работно място без активна връзка с фискално устройство.

ERP Expert M – Smart Orders – web базирано приложение, работещо в синхрон с ERP EXPERT M. ERP Expert M – SO автоматизира процеса по извършване на продажби от мобилни търговци на фирми чрез използването на смарт устройства (смарт телефони, таблети).
Приложението позволява предлагане на оферти на клиенти, издаване на документи за продажба и извеждане на справочна информация. Според изискаванията на наредбата – за генерирането на продажба е необходимо смарт устройството да има връзка с мобилен фискален принтер.

Разработена е нова функционалност, предоставяща възможност за съхранение на сканирани документи. Системата предлага съхранение на четирите основни групи, с които работи всяко предприятиe – договори, застраховки, оферти и гаранционни карти. Предвидена е търсачка, която дава възможност чрез въвеждане на реквизит (или част от него) много бързо да достъпите желания документ или просто да получите бърза справочна информация. Чрез новата функционалност, разработена от Експерт М процесът по следене на срокове, вноски и условия по документи е изцяло оптимизиран

Разработена е нова функционалност „Автоматични фактури свободен текст“ – предвидена да улесни потребителя, когато периодично (месечно, тримесечно, шестмесечно, годишно) е необходимо да издава фактури за услуги. След първоначално попълване на данните за n на брой фактури, които трябва да се издадат през годината – за всеки следващ период, само с натискане на бутон „Създай фактурите“ – програмата автоматично генерира само онези, които са предвидени да бъдат издадени през посочения месец. Това значително оптимизира процеса – освен, че намаля ръчната работа на потребителя, свежда до минимум възможностите за допускане на грешки и пропуски в издаване на документ.
Както при стандартните режими на фактуриране в ERP Expert-M, според настройката на модула, с издаването на автоматичните фактури могат да се генерират автоматични счетоводни операции в модул „Счетоводство“, както и да се попълни Дневник продажби със съответните издадени фактури.

Чрез приложението „iReport” на ERP Експерт М вече е възможно издаването на фактури и проформа фактури на чужд език 

В модул Материални запаси са разработени няколко нови справки:

 • „Вложени материали по продукти II“ – предлага изключително подробна информация за произведената продукция през зададения период – в кое звено е произведена, нейното количество и стойност, от кое звено и какви материали (количество и стойност) са вложени и какви документи са издадени
 • „Оборотна ведомост на материалите запаси II литри“ – бърз и удобен вариант за извеждане на информация за оборотите по звено, асортимент и документ – в основна мерна единица на асортимента и конвертирано в литри
 • „Издадени искания за период“ – предоставя подробна информация за всички издадени искания за посочения период
 • „Картотека на материалните запаси“ – извежда справочна информация за картотеката на всички материални запаси – звено, тип асортимент, материална сметка, статии за реализация и др.
 • В номенклатурата на материалните запаси е добавен бутон „Печат по признаци”, който генерира справка на въведените материални запаси по групи, съдържаща основните им характеристики.


 

В модул Счетоводство, към справка „Залежала продукция” е добавен филтър, който дава възможност за извеждане на определена група материални запаси

В модул Акцизен данъчен склад е разработена нова справка „Транзакции ИКУНК“, която предоставя информация за преминалите транзакции по уреди (сензор / датчик) – номер на транзакцията, дата и час – за начало и край на транзакцията, асортименти преминали през уреда, алкохолен градус и количества – в основна мярка и по КН и др. 

Нови права:

 • „Корекция на цена Фактура / ЕП” – разрешава корекция на цената на асортимент, с цена, различна от тази, въведена в ценоразписа (когато в номенклатурата на материалните запаси е отбелязано, че асортиментът поддържа ценоразпис).
 • Забрана за избор на материал чрез търсачка” – позволява скриване на предварително избрани асортименти


 

В приложението Smart Orders:

 • Добавена е възможност за смяна на статуса на поръчка от „Нова” към „Потвърдена” от потребители от група user – под определени условия
 • Възможност за добавяне на нови клиенти през мобилното приложение
 • Възможност за добавяне на нов обект за доставка на клиент през мобилното приложение