icon_56_pen

Модул Акцизен данъчен склад

Експерт интегрирана система за фирмено управление

В този модул са заложени новите изисквания на закона за акцизите за следене и отчитане в реално време на стоките и продукцията в данъчните (акцизни) складове.

Dana4en_sklad_WEB_1

Чрез него се води материална отчетност, която позволява идентифицирането и проследяването на получаваните, произведените, съхраняваните, реализираните и използваните акцизни стоки.

Извежда регистър „Дневник на складовата наличност“ по параметри и изисквания, подробно описани в ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ, както и акцизен данъчен документ и акцизна декларация.

Dana4en_sklad_WEB_2

Има непрекъсната връзка и обмен на информация с модулите Материални запаси , Производство и Фактуриране и Експедиция .

WEB базиран модул за достъп на Агенция Митници и НАП

Този модул е предназначен да извежда информация през WEB браузър съгласно изискванията на чл. 47 ал.1 т.8 и т.9 от Закона за акцизите и данъчните складове
Чрез WEB базираното приложение, оторизиран от Вас митнически служител ще може да следи материалната отчетност във Вашето дружество.
Този модул е част от ERP EXPERT M и данните, които извлича са в реално време от базата от данни във Вашето дружество.

В тази версия, която разпространяваме ще бъдат включени следните репорти :

  1. Дневник за складова наличност в данъчните складове
  2. Оборотна ведомост на материалните запаси – ще може да се следи движението на материалните запаси в определени складове – предварително дефинирани от Вас.
  3. Акцизна декларация.

Управление на контролните точки

Модулът е разработен съгласно изискванията на Наредба №3 на Агенция Митници.
Приема в реално време данните от контролните точки /Разходомери, Датчици, Броячи/ и ги записва в базата от данни на ERP EXPERT M.
Връзката към електронните устройства се реализира по утвърден стандарт – “MODBUS over Ethernet” TCP/IP.

Controlni tochki_1