Експерт м

Създавайки „ЕКСПЕРТ – М“ ООД през 1995 год. в гр. Варна, ние си поставихме задачата, да разработим гъвкав и интегриран софтуерен продукт включващ целия процес на маркетинг, управление и контрол на организацията, независимо от големината на фирмата и бранша в който се намира, като по този начин осигурим необходимата информация за своевременна и компетентна реакция на управленския състав.

Днес на пазара съществуват огромен брой ERP системи, но много малка част действително отговарят на смисъла залегнал в това съкращение ( Enterprise Resource Planning ). Преимуществата при ползването на ERP система е осезаемо както при оперативните служители така и при мениджърският екип.

Експерт М

Широките възможности осигуряват бързата адаптивност на продукта и минимизират времето за неговото внедряване . Удобният за работа интерфейс на продукта допринася за бързото навлизане в материята от потребителите.

Особено силна страна на продукта са възможностите за следене на производството и получаването на себестойност на единица изделие във всеки един момент от технологичния процес и при необходимост вземане на оптимално управленско решение за нейното коригиране.

До този момент, разработената от нас Интегрирана система за фирмено управление е внедрена и работи успешно в над 300 предприятия, от различни браншове на икономиката.

Ние отговорихме на желанието на клиента

Да спести време за намиране на полезна информация

Да следи в реално време състоянието на фирмата си

Да се предпази от неефективни решения

Да реагира адекватно на динамично променящи се условия на външната среда

Главни сектори и направления, в които имаме опит

Винарска промишленост

Производство на хляб и хлебни продукти

Сладкарска промишленост

Счетоводни къщи

Търговски дружества

Он-лайн търговия на дребно и едро чрез използването на уеб магазин MAGENTO, управление на складове LAGOS и ERP EXPERT M като едно цялостно решение

Дружеството разполага с квалифицирани специалисти, от които:
– програмисти с квалификация за работа с ORACLE DB, MySQL , DELPHI, PHP, HTML, Zend Framework 1, Zend Framework 2, Magento, JOOMLA CMS, AJAX, Web Servers, Windows, Linux
– аналитични специалисти с професионален опит като икономисти, аналитици, тестери, консултанти по внедряване на ERP системи, богат опит с акцизни стоки и управление на данъчни складове, опит за работа с митнически софтуер БАЦИС, складов софтуер, счетоводен софтуер, софтуер за персонал и заплати

Програмиране

Дизайн

Уеб технологии

База данни

Поддръжка

Експертни решения

Успехът ни се дължи на

Kачеството на софтуера, разработен от високо квалифицирани професионалисти – програмисти и икономисти, които успешно съчетаха за нашите клиенти, изискванията на счетоводното законодателство и съвременните информационни технологии.

Гъвкавост при обслужването на клиента и адаптивност към изискванията и условията на неговата работна среда.

Нашето желание е да осигурим максимален комфорт и удобство за нашите клиенти.

Убедени сме, че съвременното мислене и високият професионализъм на нашият екип и опита който имаме при работа с големи фирми и холдингови структури, ще предизвика вашият интерес към ЕКСПЕРТ М – ИНТЕГРИРАН ПРОДУКТ ЗА ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ

Golden Partner

Oracle Partner
Oracle Partner Network Level 1-2
Oracle Partner Network Level 1
Oracle Partner Network Level 2-2
Oracle Partner Network Level 2