Експерт интегрирана система за фирмено управление

Програмният продукт Експерт – М е мощна, надеждна и гъвкава интегрирана информационна система за управление на бизнеса.

Съвременният технологичен и организационен подход, заложен в разработката на Експерт – М, го превръщат в подходящ избор за управление на информацията на средни и големи предприятия в България, както и на по-големи холдингови структури.

Системата обхваща всички технологични процеси и дейности в едно предприятие, независимо от тяхната структура, специфики в организацията и дейността.

Блок схема на ERP Експерт М - v3

ПРЕДИМСТВА

  • Продуктът е изцяло собствена разработка, което дава голяма гъвкавост при неговото по-нататъшно развитие и усъвършенствуване.
  • Разработен е в условията на българското законодателство.
  • Готови решения за предприятия от различни браншове.
  • Висококвалифициран екип от икономисти и програмисти имащ голям практически опит при разработването и внедряването на системата. Инсталирането, внедряването и обучението се извършва от тези специалисти, което гарантира бързите срокове за внедряване (обикновено от 1 до 3 месеца) и високото качество на крайния продукт.
  • Едновременна работа в няколко отчетни периода. Няма ограничение за едновременната работа в рамките на един месец, няколко месеца или дори и една година.
  • Обработки в реално време – всеки документ се записва в момента на потвърждаването от оператора.
  • Еднократност на въвеждането на информацията – един документ се въвежда веднъж в системата и се ползва от всички модули многократно. Значително намаление на трудоемкостта на работа.
  • Много богат набор от справочна информация. Мощен генератор на отчети с възможност на групиране, филтриране и селектиране на данни с информация, както и изготвянето на анализи, графики и диаграми.
  • Възможност за работа през осигурена интернет връзка, както и възможност за обединение на данни от отдалечени работни места.
  • Импорт и експорт на данни от и към други системи.

Експерт – М разполага със система за сигурност на продукта, която осигурява достъп на служителите само до информацията, която им е необходима за извършване на тяхната дейност.

Удобният и лесен за възприемане интерфейс на продукта спомага за по-бързото усвояване от потребителите и намалява сроковете за обучение на персонала и внедряването на продукта.

Системата разполага с възможности за работа в единна база данни независимо от отдалечеността на офисите и клоновете на предприятието. Единността на базата данни предоставя на мениджърите необходимата текуща информация за вземане на управленски решения.

Всички модули функционират единно и взаимосвързано без да се налага потребителя да прави допълнителни обработки.

Основните настройки на системата се правят съвместно със специалисти от фирмата. Екипът включва програмисти и специалисти от фирмата, което дава възможност за бърза реакция и точно съобразяване със счетоводното и данъчно законодателство.