Кадри и заплати

Модул Кадри

Модул Кадри подпомага процеса по управление на човешките ресурси. Съдържащата се в него детайлна информация за структурата на фирмата , заетите лица и документооборота се предоставя на потребителите чрез удобен за работа , интуитивен интерфейс. Допълнително предимство е модула за разрешаване и прекратяване на отпуски , следене на използваните и оставащите за ползване дни на платен годишен отпуск. Генератора на справки Ви дава възможност да изведете на екран или печат произволно избрана от Вас информация за заетите лица към всеки един момент. Справките могат да бъдат групирани или филтрирани по удобен за Вас признак. Има възможност за извеждане на информацията във външен файл – MS Word, MS Excel, текст, HTML и др.

human_resource
relaxing_cash_400_wht-300x300

Модул Заплати

Модулът Заплати автоматизира процеса на формиране на трудовите възнаграждения. Необходимата за работата на модула информация се извлича от модул Кадри , индивидуални присъствени форми , както и от въведените допълнителни основания , като декларации на заетите лица , сключени договори с външни организации и др. Достъпа до системата на различните групи потребители е ограничен както по функционален признак , така и според правата на обработка на отделни звена и групи от звена.

Модул Кадри

 • Детайлна информация за структурата на фирмата – систематизиране на информацията по звена , отдели и подразделения във вид подходящ за разпределение на средствата за работна заплата във връзка с нуждите на счетоводството
 • Картотека на заетите лица – подробна информация за личните данни ; трудовите договори и преназначения на работниците и служителите с възможност за разглеждане и отпечатване във всеки един момент
 • Справки – възможност за извеждане на екран или печат на всяка информация от личните данни и въведените договори на заетите лица . Групиране и филтриране на справките по удобен за Вас признак .Отпуски – разрешаване и прекратяване на отпуски. Следене на използваните и оставащите за ползване дни на платен годишен отпуск.
 • Изготвяне на уведомления по чл.62 ал.4 от КТ за сключване , изменение или прекратяване на трудовите договори и подаване на данните в НОИ
 • Експорт на всички данни в ЕКСЕЛ

Модул Заплати

 • модулът автоматизира процеса на формиране на трудовите възнаграждения , като извлича необходимата за своята работа информация от модул “ Кадри “ .
 • Ограничен достъп до системата – по функционален признак и според правата за обработка на отделни звена или групи от звена
 • Възможност за генериране на различни видове сменни графици и автоматично изчисляване на всички допълнителни плащания свързани с тях
 • Генератор на справки – модулът позволява с наличната информация от удръжки и начисления , изготвянето на богат набор от разнообразни справки според особеностите и нуждите на конкретния клиент . Програмата разполага и с множество допълнителни справки съобразени с необходимостта от сортиране на информация за външни организации .
 • Автоматично изготвяне на Декларации №1 и №6 за подаване в НАП
 • ДОД – годишно преизчисляване и издаване на служебни бележки свързани с него
 • Извеждане на инф. във външен файл–MS Word, MS Excel, HTML,текст и др.
 • Връзка с банки и застрахователни дружества – изготвяне на файлове във връзка с масово разплащане по банков път
 • Модул за автоматично осчетоводяване на генерираните заплати в модул ФИНАНСИ.

Предимства

 • Продукта е изцяло собствена разработка, което дава голяма гъвкавост при неговото по-нататъшно развитие и усъвършенствуване.
 • Разработен е в условията на българското законодателство, което го прави 100% приложим за нашите условия.
 • Готови решения за предприятия от различни браншове. Доказателство за това е списъка с клиенти описан по-долу в този документ.
 • Висококвалифициран екип от икономисти и програмисти имащ голям практически опит при разработването и внедряването на системата. Инсталирането, внедряването и обучението се извършва от тези специалисти, което гарантира бързите срокове за внедряване (обикновено от 1 до 3 месеца) и високото качество на крайния продукт. Всички фирми описани по-долу в документа, са преминали по този начин на внедряване на продукта и до този момент успешно работят с него. Повечето от фирмите са много добре известни на българския пазар и този факт говори сам по себе си за реномето на нашия продукт.
 • Обработки в реално време – всеки документ се записва в момента на потвърждаването от оператора.
 • Еднократност на въвеждането на информацията – един документ се въвежда веднъж в системата и се ползва от всички модули многократно. Значително намаление на трудоемкостта на работа.
 • Много богат набор от справочна информация. Мощен генератор на отчети с възможност на групиране, филтриране и селектиране на данни с информация.
 • Възможност за работа през осигурена интернет връзка, както и възможност за обединение на данни от отдалечени работни места.
 • Импорт и експорт на данни от и към други системи.

ЕКРАННИ ФОРМИ И РЕПОРТИ