Новости във версия 4.14080.232

Новости във версия 4.14080.232

• Добавена нова функционалност за импорт на фактури за реализация от друг счетоводен продукт по предварително зададен и структурно уточнен формат на файла. Импортът на фактурите е във вид на счетоводни записвания, като мемориалните ордери са от вида Дт 411 / Кт 4532; 70*
Импортираните фактури се разнасят и в Дневника на продажбите за съответния период. Особеност на разработения импорт е, че всички фактури се импортват по една сметка 411 Клиенти и по една сметка от гр.70 – предварително указани в конфигурационната таблица.
Този импорт се настройва в ERP EXPERT M в конфигурационни таблици на базата данни и може да генерира и операции по плащания от касата във вид на счетоводни записвания :
Дт 501 / Кт 411 – аналитично по клиент и номер на фактура.

• Добавена нова функционалност за авансови фактури по сметка 412 с аналитичност Клиент, Звено, номер на фактура. При този начин на прихващане на аванси от клиенти задължително се използва и друга транзитна сметка, различна от стандартната 411. Новооткритите сметки се задават в съответните конфигурационни полета на модул Фактуриране / Системни / Конфигурация на модула.
• Добавен нов вид печат на фактури за реализация – Вариант 6. При настроен такъв вариант за печат във фактурите с приспаднат аванс от клиента се добавя автоматично последен нов ред с текст за приспаднатата фактура и нейната стойност с минус.