Новости във версия 4.14110.233

Новости във версия 4.14110.233

• Добавена нова справка в модул Счетоводство / Справки / Оборотни ведомости / Дебит – Кредит – Разходни сметки. Справката се зарежда за определен период и има възможност да се изберат всички или определени видове разходи. Справката се засича с аналитичните оборотни ведомости на сметките от гр.61, аналитични по вид на разхода.

• Добавена нова справка в модул Счетоводство / Справки / Отчет за приходите и разходите / Разшифровка на разходите II – Pivot. Справката се засича с ОПР за приключен счетоводен месец по разбивка на перата на отчета

• Променен е печата на стокова разписка за Търговска верига Пени Маркет.

• Променена визията и добавена функционалност за различни експорти на справка Главна книга в модул Счетоводство / Справки / Оборотни ведомости / Главна книга.

• В справка Задължения към доставчици и в справка Неплатени фактури от клиенти е добавена възможност да се визуализират и салдовите суми на Доставчици и Клиенти, ако има такива счетоводни сметки, без аналитичност фактура. Например сметка 401* и сметка 411* /в които не сте създали аналитичност Номер на фактура, а само аналитичност Доставчик, респ. Клиент/.

• Добавена нова функционалност при зареждане и визуализиране на Картон на контрагента в модул Счетоводство. При стартиране на филтъра е добавен режим с възможност за избиране – Без нулеви партиди по движение на контрагента или С нулеви партиди.