Какво ново във версии 4.16060.239, 4.16080.240, 4.16100.241

 • Корекция в док. Депозитна бележка – да се печата на екран и принтер съдържанието на полето „Забележка“

 • В модул Фактуриране / Справки / Асортименти и клиенти / Фактурирана продукция – e добавена характеристика Код на клиента, в която се визуализира само кода му /за удобство и филтриране при експорт в Ексел/
 • За всички акцизни фирми в печата на док.Технологични фири е добавено да се визуализира Предназначението на документа.
 • В модул Фактуриране / Справки / Повторен печат на фактура е добавен бутон за корекция на неосновни данни по фактурата
 • Корекции в печатната бланка на АДД и XML към него, съгласно изискванията на АМ, след 01.07.2016 год.
 • Корекции в модул Акцизен данъчен склад, относно въведените нови видове документи по движението на бандеролите и генерирането на XML-файл за АД/ДСН – подавани след 01.08.2016 год., съгласно изискванията на АМ
 • За всички акцизни фирми – корекции в ДСН, съгласно спецификации на Агенция Митници, валидни за XML – файл, подаван към БАЦИС след 01.08.2016 год.
  Добавена нова търговска верига Максима БГ. Разработени варианти на Стокова разписка и Фактура за съответната ТВ.
 • В модул Счетоводство / Документи / Доставка на материални запаси, след издърпване на складовата разписка, ако в слетка К8а се избере от падащото меню стойност 02 – след записа на счетоводната операция и отпечатването и на екран се визуализира нов диалог „Желаете ли да издадете Протокол по чл.117 ЗДДС?“. При отговор на въпроса с „Да“ – автоматично се отваря формата за въвеждане на Протокол, с попълнени данни. Може да ги редактирате и при запис на Протокола и визуализирането му, отново е добавен нов диалог за осчетоводяване на документа. В този случай автоматично се зарежда готова счетоводна операция от вида Дт 4531 / Кт 4532 с попълнени всички данни по протокола за целите на Дневник покупки и Дневник продажби. Тези данни също може да се редактират и прегледат. При запис се генерира автоматичен мемориален ордер в папка с име „Протоколи по ДДС-година+месец на издаване“.
 • В модул Счетоводство / Документи / Протокол по чл.117 ЗДДС след въвеждане и запис на протокола е добавен нов диалог „Осчетоводяване на документа“. В този случай ако отговорите с „Да“ – системата автоматично ви изпраща във формата за въвеждане на счетоводни документи.
 • За всички акцизни фирми – доработени са секциите в ДСН и АД за целите на въвеждането на Липсващи бандероли с търговско наименование A81314, съгласно изискванията на АМ.
 • Добавена функционална възможност за въвеждане на ръчна счетоводна операция за целите на Дневник продажби, за случаите когато клиента има в една фактура сделки с различни ставки по ЗДДС, напр. с 20 % и с 9 %.
 • В модул Счетоводство / Справки / Материални запаси / Доставки по фактури II е добавена нова колона – Количество II