Новости във версия 4.16020.238

  • Доработки в Дневник продажби и Справка-Декларация по ДДС във връзка с промените в ЗДДС 2016 год.
  • Добавени кодове 15 и 28 в номенклатурата Предназначение на стоката за целите на ДСН.
  • Добавени кодове по номенклатура Акцизен продукт и техните съответствия по предназначението /към номенклатура Акцизни групи/
  • Добавен начин на постъпване на акцизни стоки 17 – за целите на ДСН.