Новости по версия 4.17030.242

• Нова функционалност – добавена е възможност за въвеждане на документи, регистриращи покупка на материали/стоки с количества и стойност във валута.
При въвеждане на документ Складова разписка в модул Материални запаси, след избор на валута, различна от български лев, във формата се визуализират колони за въвеждане на валутна цена (единична) и обща стойност на доставения материал във валута. При тяхното попълване колоните стойност и цена в лева се попълват автоматично, на база на въведения курс за избраната валута.


• Нова функционалност – добавена е възможност за задаване на Гратисен период по фактури на доставчици във валута.
В модул Счетоводство / Документи / Гратисен период за фактури на доставчици, се избира желания доставчик, след това се визуализира списък с неговите фактури и в полето Гратисен период (дни) се въвежда Гратисния период за желаната фактура.
• Добавено е ново право за редакция на фактури. То има за цел да забранява на потребителите, за които не е достъпно да коригират фактури от модул Реализация, ако датата на фактурата не съвпада с текущата дата на сървъра.
Правото по подразбиране е разрешено. Следва да се забрани на потребителите, които няма да достъпват описания вид корекция.
Правото е добавено в главния екран на продукта в меню Настройки / Потребители на системата / Права за работа на потребителите / Модул: Фактуриране и реализация – Право 21 Корекция на фактура от предходна дата.
• Нова справочна информация – в модул Материални запаси / Справки са налични две нови справки: Оборотна ведoмост на материалните запаси II с признаци и Крайни салда с признаци (Pivot).
Визуализират се данни за движението и крайните наличности на материалните запаси, като се използват данните по признаци (за повече от един признак) и се извеждат в табличен вид.
• Нова справочна информация – в модул Фактуриране и Реализация / Номенклатури / Ценоразпис / Ценоразпис / бутон Актуални цени по видове ценоразпис.
Тази справка извежда актуалните ценови листи и асортиментите, които участват в тях, т.е. при задаване на асортимент се извежда типа и датата на ценовите листи, в които той участва.
• Нова справочна информация – модул Материални запаси / Справки / Транзакционни датчици (PLC).
Справката извежда информация за движението на продуктите, въведени през PLC модула, вкл. данни за първичните материални документи по прихода и разхода на транзакцията.
• Добавено поле Забележка при експорт на картотека на ДМНА. Полето визуализира данните, въведени като забележка за съответния актив.
Модул Дълготрайни активи / Справки / Картотека на ДМНА / Режим Експорт в Excel.
• Добавен нов вид документ при попълване на Дневник продажби : 95 Протокол за безвъзмезно предоставяне на хранителни стоки /съгласно промяна в Правилника за приложение на ЗДДС/.