icon_56_pen

Модул ДМНА

Експерт интегрирана система за фирмено управление

Модулът дълготрайни активи осигурява цялостното следени и отчитане на активите в едно дружество. За всеки актив се поддържа информация за: – пореден и инвентарен номер, шифър по ЕКОС, марка, модел, местоположение, и др.), счетоводни данни (метод на амортизация, сметки, МОЛ) и стойности.

Модулът може да работи изцяло самостоятелно или във връзка с модул счетоводство. Във втория случай изчисляването и начисляването на месечните амортизации става автоматично. Автоматизиран е и процеса по годишна преоценка на ДА според изискванията на Закона за счетоводството. Потребителя трябва да въведе само новата балансова стойност и полезен срок на годност по активи определени от оценителя.

При изразходване на ДА в резултат на бракуване, пълно или частично ликвидиране или продажба, програмата следи за отписване на отчетната стойност, набраното изхабяване и проценъчния резерв.

Изготвя се картотека на ДА с различни възможности за групиране на данните. Възможно е да се получи информация за новопостъпили или ликвидирани ДА.

Разработен е Данъчен Амортизацинен План по последните изисквания на ЗКПО.

Екранни форми и репорти