icon_56_pen

Модул заявки

Експерт интегрирана система за фирмено управление

Модулът е предназначен да автоматизира процеса по приемането на заявки от клиенти за доставка на стоки и продукция.
Приемането на заявка става по :

  • Телефон
  • Email
  • Факс
  • Онлайн магазин MAGENTO
  • XML файл

Когато заявката бъде одобрена и потвърдена автоматично се генерират Фактура /експ.протокол/ и ако фирмата е акцизна се генерират акцизен данъчен документ/АДД/ или ПАД.
Захранва с данни модулите Продажби , Складове , Счетоводство.
Заявката може да се приема и от XML файл, който се подготвя и изпраща от търговските вериги работещи по системата ECOD.

Екранни форми и репорти