icon_56_pen

Модул Кадри и заплати

Експерт интегрирана система за фирмено управление

Модул Кадри подпомага процеса по управление на човешките ресурси.Съдържащата се в него детайлна информация за структурата на фирмата , заетите лица и документооборота се предоставя на потребителите чрез удобен за работа , интуитивен интерфейс.

LS_Zvena
LS_2_ff

Допълнително предимство е модула за разрешаване и прекратяване на отпуски , следене на използваните и оставащите за ползване дни на платен годишен отпуск.

LS_Otpuski

Генератора на справки Ви дава възможност да изведете на екран или печат произволно избрана от Вас информация за заетите лица към всеки един момент.Справките могат да бъдат групирани или филтрирани по удобен за Вас признак. Има възможност за извеждане на информацията във външен файл – MS Word, MS Excel, текст, HTML и др.

Модулът Заплати автоматизира процеса на формиране на трудовите възнаграждения. Необходимата за работата на модула информация се извлича от модул Кадри , индивидуални присъствени форми , както и от въведените допълнителни основания , като декларации на заетите лица , сключени договори с външни организации и др.

TRZ_ff

Достъпа до системата на различните групи потребители е ограничен както по функционален признак , така и според правата на обработка на отделни звена и групи от звена.

Генераторът на справки , както и богатият набор от допълнителни справки Ви дава пълна информация за автоматично формираните начисления и удръжки , доходите на лицата , задълженията към бюджета , фондовете и външните организации.Модулът генерира автоматично файл с данни за НОИ, справка за доходите, бележки за бюрото по труда , както и връзки с банки и застрахователни дружества.