icon_56_pen

Модул Каса

Експерт интегрирана система за фирмено управление

Модулът Каса е предназначен да автоматизира дейността на касиера чрез издаване на приходни и разходни касови ордери свързани с макети документи, както и да изготвя касова книга.

За издадения касов ордер системата автоматично генерира и съответна счетоводна статия.

Модулът позволява водене на повече от една левова каса, както и работа на повече от един потребител в каса.

Екранни форми и репорти