icon_56_pen

Модул Материални запаси

Експерт интегрирана система за фирмено управление

Модул Материални запаси е предназначен за цялостна обработка на информацията свързана движението на стоково-материални ценности в даденото предприятие. Използвани са типови документи за заприхождаване и влагане в производството, осклаждане и реализация на материали, стоки и продукция. За да се отговори на съвременните изисквания за следене на качеството е предвидено материалите запаси да се отчитат по партиди към които се следят и допълнителни качествени показатели.

Чрез заявките за производство на базата на зададени разходни норми се описва производствената програма на фирмата за избран период.

От въведените заявки се определят необходимите суровини и материали, което според наличните запаси в складовете на фирмата позволява да се планират доставките.

Програмата дава информация за материални запаси, които са под зададените минимални запаси.

Заявките се обработват в момента на фактическо производство и автоматично генерират актове за производство и осклаждане на готова продукция.Към разхода за материали се натрупват зададени режийни като процент и се извежда планова себестойност на изделието. Фактическата себестойност се получава след разпределяне на фактическите разходи натрупани в модул Счетоводство. За целта се използват автоматични бази за разпределение. За целите на фирменото управление и анализ е предвидена и възможност за извънсчетоводно формиране на пълна себестойност.

За предприятията изкупуващи продукция и използващи автоматични кантари е създаден модул Кантар, чрез който се издават приемателни бележки за изкупените суровини. Модула генерира автоматични складови документи за приход и разход на склада.

Екранни форми и репорти