icon_56_pen

Модул Продажби

Експерт интегрирана система за фирмено управление

Този модул е пряко свързан с модулите материални запаси и управление на финансите. В зависимост от индивидуалните настройки на фирмата тези връзки между модулите могат да бъдат реализирани по следния начин:

Връзка фактуриране -> счетоводство. С издаването на всяка фактура в зависимост от настройката на модул “Продажби” е възможно:

  • да се генерират счетоводни операции в зависимост от конкретната продажба, попълва се автоматично дневника на продажбите. По този начин отпада необходимостта от контировка на фактурите. С всяка издадена фактура се актуализира салдото по сметките.
  • да се генерират счетоводни операции, но те да са със статут на “непотвърдени”. Ако е избран този начин на работа, счетоводителят потвърждава счетоводните операции и едва тогава се актуализира салдото по сметките. Попълва се автоматично дневника на продажбите.

Връзка фактуриране -> материални запаси. Реализирана е с посока от фактурата към склада или от склада към фактурата.

В модула е дадена възможност за издаване на фактури за реализация на асортименти, стоки и услуги, за фактуриране на еднократни продажби и фактури за аванс.

Във всеки от тези режими потребителя има възможност да издава фактури за страната и чужбина, с автоматична или ръчна номерация.

Поддържа се и ценоразпис за асортиментите с неограничен брой едновременно активни цени в различни валути.

С оглед възникналите потребности от различни клиенти бяха разработени и функционират различни режими на отстъпки.

Във връзка със специфичните изисквания на търговски вериги “Метро” , “Билла”, “ХИТ”, “Маркет БГ”, “Кауфланд” за вида на стоковите разписки и фактурите сме изготвили система за въвеждане на тези първични документи и тяхното разпечатване.

Този модул дава богат набор от справки в различни разрези – фактурирани асортименти по клиенти, по държави (пазари), по видове валута. Ценна информация са данните за неплатени фактури на клиенти, които се получават към всеки момент.

За предприятия, в които фактурист и касиер са една длъжност е предвидена възможност с издаването на фактурата да се издава и приходен касов ордер, ако плащането е в брой.

Програмата изготвя справка-декларация по Закона за акцизите в изискуемия формат с разбивки по акцизни групи и по обем.

Добавена нова функционалност при издаването на фактури в строителните и други фирми да могат да се издават фактури за продажба на имоти, при които стойността на сделката се различава от данъчната оценка на имота.

Към издаването на фактурите е добавена възможност за управление на фискални принтери.
Могат да се отпечатват фискални бонове след всяка продажба и отпечатване на фактура на лазарен принтер или да се отпечатва директно фактурата на фискалния принтер.

Екранни форми и репорти