icon_56_pen

Модул Производство и себестойност

Експерт интегрирана система за фирмено управление

Обхваща цялата дейност по организацията, управлението и контрола на производствените процеси в едно дружество.

На базата на описаните бизнес процеси и направените настройки в системата се следи производствения цикъл на едно изделие от входа до изхода с всички междинни етапи на производство.

Използват се документи ориентирани към крайния потребител от вида на актове за производство, прехвърляне и осклаждане на готова продукция. Производство може да се организира на партиди със следене на качествени и количествени показатели.

Отчитане на производството по разходни норми и изписване на основните суровини и материали на база актовете за производство, автоматични искания.

Автоматично изчисляване на фири. Автоматични или потребителски бази за разпределение на непреките разходи.Прехвърляне на базите за следващи отчетни периоди.

Запис на различни варианти на себестойност. Във всеки един момент системата може да определи себестойност на асортимент или услуга на база на основните производствени разходи или предварително зададени режийни разходи в процент.

Окончателно себестойността се изчислява по счетоводни данни при приключване на период, като най-малкият период е един календарен ден.

Извънсчетоводно разпределение на разходите за организация, управление и продажба на продукция и определяне на пълна себестойност.

Екранни форми и репорти