icon_56_pen

Модул Счетоводство

Експерт интегрирана система за фирмено управление

Този модул обобщава информацията от всички други модули и извежда крайна сводирана информация.

От тук става попълването на дневника на покупките. Ако се работи с модул материални запаси покупките се въвеждат в самия модул, като счетоводителя контира складовия документ в частта му за суми, номер и вид на данъчния документ удостоверяващ доставката. За доставките, които се отчитат направо на разход, но се изисква количествено следене, както например за ел.енергията, водата и др. подобни, е дадена възможност за въвеждане на количествата непосредствено от дневника за покупките. За всички доставки, които имат материално изражение може да се извежда справка по доставчици, количества и стойности, която позволява да се оцени ефективността на извършените доставки, да се съпоствят цените предлагани от различни доставчици.

Всяка счетоводна контировка генерира документ мемориален ордер, който съдържа изчерпателна информация за синтетичните и аналитични записвания, както и за въведените данни в дневниците. Всеки документ може да бъде коригиран или сторниран от потребителя. Възможността за това се определя с индивидуалните права на достъп.

От модула счетоводство се извършва преоценка на валутните сметки. Тя става автоматично според въведените валутни курсове и салдата по сметки.

Програмата има включена възможност за автоматично разпределяне на непреки производствени разходи към преки чрез използване на автоматични или потребителски бази. Някои от автоматичните бази са произведена готова продукция, незавършено производство, реализирани количества, салдо по сметката и др.

Друга често използвана справка е аналитичната оборотна ведомост. В нея потребителя може да избира реда, по който да се подреждат аналитичните нива в справката, с разбивка по документи или без, да слага разнообразни филтри или комбинации от тях и по този начин бързо и лесно да стигне до търсената информация.Разбира се предмет на модула счетоводство е генерирането на задължителните отчети Баланс, ОПР, Паричен поток.
Освен стандартно настроените отчети, които предлагаме потребителят също може да настройва направлението на сметките или кореспонденциите по редове от съответния отчет.За целите на ДДС се изготвят дневниците за покупки и продажби, справка-декларация по закона за ДДС, VIES декларация.

Екранни форми и репорти